เอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อ
image
รูปถ่ายกิจการ
ที่สามารถทราบถึงประเภทธุรกิจ
image
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อ
image
สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
หรือหนังสือรับรอง บมจ./หจก./โรงงาน
image
เอกสารอื่นๆถ้ามี  เช่น สัญญาเช่าต่างๆ
image
แจ้งวงเงินที่ต้องการขอกู้
image
หลังจากส่งเอกสารครบ จะแจ้งผลให้ทราบ
และนัดหมายกับท่านเพื่อรับเงิน
Powered by MakeWebEasy.com